Преводът се извършва от заклет преводач върху специална бланка с отличителните за фирмата знаци. Поставя се подпис и печат с които се удостоверяват истинността на направения превод. Всеки един преводач е подписал клетвена декларация и е зачислен към МВнР с оторизация да извършва официални преводи.

Следваща стъпка е задължителната заверка от съответните държавни институции и легализация от отдел „Консулски” към МВнР като последна инстанция.

Тогава когато преводът се извършва от заклет преводач без заверка на други инстанции се нарича „легален превод”.