ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и „легализиран“. Преводът трябва да бъде извършен от преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.

В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието легализират българските публични актове (документи) със специално удостоверение “апостил”.

Легализация на документи се извършва, когато се изисква от Вас да представите пред властите на чужда държава лични данни и удостоверения за определени персонални обстоятелства. Когато искате да реализирате натурализация на придобит в чужбина документ, като например свидетелство за сключен брак или придобит образователен ценз или друг вид лични данни, легализирането на този документ в България е задължително.

За всички страни, подписали Хагската конвенция важи следното: документът, преведен от оторизирана от МВнР агенция за преводи, се легализира в Консулския отдел на същото министерство. Легализирането става чрез поставяне на т.н. заверка Апостил. В случай че документът е предназначен за България, за да се докаже неговата достоверност, той отново трябва да притежава заверката Апостил, но от съответната чужда страна.

В страните, които не са подписали Хагската конвенция от 1961 год. заверяването на документи за България се извършва от българското посолство в съответната страна.

Процедурата по легализация на документи е следната:

  1. Извършва се превод на документа върху специална бланка на оторизираната агенция за преводи и легализация на документи, която има сключен договор с МВнР.
  2. В зависимост от документа може да бъде изискана предварителна заверка с печат от министерствата и институциите, като например Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на отбраната, Министерство на транспорта, БНБ (за удостоверения за сметка в банката), Светият синод и т.н.
  3. Последната стъпка е свързана с предоставянето на комплекта от документи (оригиналния и преведения документ, скачени заедно с необходимите подписи и печати) за официална легализация в Консулския отдел на МВнР.